.

+46 (0)46-324550 l info@lundsprofiltryck.se

Köp & Leveransvillkor

 
LEVERANSBESTÄMMELSER 2015-01-01
 
Lunds Profiltryck
VAT-nummer SEfemtiofem6661356701
 
 
Leveransbestämmelser
 
Dessa leveransbestämmelser är, såvida inte annat skriftligen avtalats, tillämpliga och anses till fullo accepterade av köparen 
vid köp hos Lunds Profiltryck med sin grund på webbplatsen www.lundsprofiltryck.se .

Vi reserverar oss mot eventuella tryckfel eller felskrivningar.

 
Leveransvillkor
 
Alla leveranser skickas FRAKTFRITT ( 1 adress Sverige )!
Försenad leverans som beror på transportföretaget skall reklameras av köparen direkt till transportföretaget.
Lunds Profiltryck använder DHL Paket utan tillägg för express och utan garanti för leveransdag.
Vill beställare ha denna typ av garanti tjänster bekostar kund detta själv.
 
Priser
 
Priserna på www.lundsprofiltryck.se anges exkl moms
I priserna inkluderas ev start/schablonkostand. Allt leveras " fraktfritt"*.
 
Över/underupplaga kan ske med +/- 10 %.
 
Eventuell reklamskatt uttages av köparen.
 
För leverans till fler än en mottagare debiteras 129 kronor per försändelse.
 
Leveranstid
 
Leveranstidens början beräknas efter kund godkänt korrektur, i de fall kund önskar detta..
Leveranstiden beräknas endast under arbetsdagar. Helgdagar är inte medräknat i några av Lunds Profiltryck AB beräknade leveransdagar.
Under semestertider Juli-Augusti förlängs leveranstiderna med automatik då många företag och fabriker håller stängt någon eller några veckor.
Detsamma gäller under långa julledigheter.
Även det Kinesiska nyåret i Februari påverkar leveranstiderna.
 
Expressorder
 
Önskas extra snabb leverans och leveransbevakning utanför de ordinarie rutinerna samt leverans med annat
transportsätt debiteras denna extra kostnad enligt separat prislista/offert för eller annan överenskommelse.
 
Transportsätt - Allmänt
 
Leverans sker normalt med DHL:s företagspaket om kund ej skriftligen begärt annat transportsätt.
I vissa fall kan säljaren begära medsända och ifyllda transporthandlingar. Avtal kan träffas om annat transportsätt mot .
Säljaren ansvarar ej för under transport uppkomna skador.
När leveransdag utlovats, uppfylls löftet när DHL gör sitt första försök att avlämna på beställarens angiva adress.
 
Påförda kostnader från DHL tex för "leveranshinder", debiteras beställaren utan påförda avgifter.
 
Transportsätt - Fraktfritt
 
www.lundsprofiltryck.se erbjuder alla produkter "FRAKTFRITT"
Detta innebär leverans till EN ADRESS någonstans i SVERIGE.
Vill du ha en beställning uppdelad och förpackad för leverans till flera mottagare/adresser är detta inga problem, dock debiteras frakt i dessa fall.
 
Betalningsvillkor
 
Efterkrav 20 dagar om ej annat är överenskommet. Finns förfallna fakturor till betalning sker leverans mot efterkrav tills skulden är reglerad. 
Försålda varor förblir säljarens egendom intill dess att full likvid erhållits.
Sedvanlig kreditprövning sker alltid vid beställning. Dröjsmålsrätta utgår med årlig ränta om 22% från förfallodag.
Påminnelseavgift 60 sek
 
Returrätt
 
De flesta av Lunds Profiltryck AB:s produkter tillverkas specifikt för kunds räkning vilket innebär att order alltid är bindande och returer godkänns ej.
Prover krediteras ej.
På retur som ej beror på felleverans eller reklamation, görs avdrag med 20 % på fakturabeloppet, dock lägst 50 kr före kreditering om retur sker
inom 1 månad från fakturadatum.
Senare retur än 1 månad efter faktura datum krediteras ej.
 
Produktionsprov
 
Önskas prov på produkt och/eller tryck/brodyr/gravyr innan produktion startar, ansvarar kund för att detta beställs. Leverans av prov sker 
under normala rutiner. Prov görs först när ordinarie order lagts.
Önskas leverans av prov sker detta mot debitering av produktkostnader samt kostnaders för tryck/brodyr/gravyr samt frakter. 
 
Produktprover
 
Produktprover är ett naturligt första steg för kommande beställning. För att kunna beställa måste man få se produkten. Inget konstigt.
 
- Prover beställs separat av kunden innan huvudbeställning. Leverans av produktprover sker under normala rutiner
.
Önskas leverans av produkt/materialprov sker detta mot debitering av produkten samt fraktkostnader. Minidebitering 450 SEK + moms. Kostnaden för prover kan efter överenskommelse tas bort eller kvittas vid 
följande beställning. Retur av prover tas inte emot, de är osäljbara för oss.
 
Annullering
 
Om en bekräftad order önskas bli annullerad av kund efter att ordern är lagd, måste först ett godkännande från fabrik/produktion inhämtas och 
godkännas samt att säljare debiterar samtliga uppkomna kostnader och förlorad handelsvinst.
Om en bekräftad order inte kan hanteras av säljare pga kunds dröjsmål i t ex svar på frågor som supportpersonalen ställer, alternativt kund avstår att skicka korrekta grafsika underlag för att beställningen skall
kunna hanteras, debiteras beställningen trots detta, efter väntan på minst 60 dagar.
Säljare debiterar samtliga uppkomna kostnader och förlorad handelsvinst. Ordern kan i dessa fall inte startas upp igen.
 
Produktionsunderlag
 
Alla order förutsätter reprodugliga/användbara original i .eps eller .pdf
Vid osäkerhet, kontakta våra säljare.
 
Ateljéarbete debiteras med 850 kronor per påbörjad timme, dock lägst 250 kr/order.
 
Kunden ansvarar helt för att insända original är riktiga. Vid förvanskning av original som sänts digitalt, fråntar sig säljaren ansvaret för detsamma.
 
Det åligger köparen att kontrollera att översända färger går att producera i beställd teknik. Kund ansvarar för att säljaren erhåller fysiskt referensprov kring viktiga färgåtergivningar. Exakt färgåtergivning kan endast garanteras i de fall säljaren erhåller referensprov.
Pantone C & U används som referens för screentryck, Europaskalan (CMYK) används för digitaltryck.
 
Reklamation
 
Köparen kan inte åberopa felaktig vara om han inte inom 5 dagar meddelar säljaren om felet (reklamation).
 
Fel som märkts eller borde ha märkts när varan emottogs av köparen eller av denna anvisad mottagare skall reklameras inom en vecka därefter och i
förekommande fall innan varan bearbetas.
 
Vara anses inte vara felaktig vid nyansavvikelse eller skiftningar i infärgningen i en volymbeställning. Detta är normalt
 
Detta då materialets uppsugningsförmåga, skördesäsong e t c, kan göra att olika tillverkningsomgångar kan få något skiftande nyans. 
Detta ligger utanför säljarens kontroll.
 
Betrakningsavstånd ( det mått som avser längden mellan den som använder produkten och den som tittar på produkten) skiljer sig åt mellan produkter .
 
Pennor har ex ca 30 cm, mössa ca 2 m, storformatsprodukter 2 meter eller mer.
För mer exakt angivelse på resp produkt, kontakta en säljare.
 
Reklamation av tryck/brodyr av kundens logo på textilprodukter godkänns endast i de fall de avviker i fråga om felaktigheter i färg eller 
felaktigheter mot av kund beställd appliceringsteknik.
 
Säljaren förbinder sig att utföra applicering av logo/text genom tryck/brodyr/gravyr på ett professionellt och fackmannamässigt sätt samt använda 
den appliceringsteknik och utföra appliceringen enligt den kvaliét som anses vara branschstandard i Sverige, för respektive produkt.
 
Produkter som erbjuds har alla olika bra och dåliga produktegenskaper. Alla produkter finns i en mängd olika prisnivåer för att kunsen själv skall avgöra relationen betalat pris/förmodad kvalitet. Prislappen speglar vilken produktnivå man kan vänta sig som köpare.
 
Säljarens ansvar
 
Säljarens ersättningsskyldighet för styrkt skada är begränsad till högst 10 % av Lunds Profiltryck’s försäljningspris. Säljaren är dock inte 
ersättningsskyldig för den skada som köparen lider genom säljarens dröjsmål om dröjsmålet beror på ett hinder utanför säljarens kontroll, 
som säljaren inte skäligen kunde ha räknat med vid köpet och vars följder han inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.
 
Säljaren är inte heller ersättningsskyldig för skada som köparen lider genom att varan är felaktig om det har förelegat ett sådant hinder som 
avses i andra stycket för att avlämna felfri vara.
 
För skada genom indirekt förlust eller för förlust som köparen tillfogas genom skada på annat sätt än den sålda varan är säljaren ersättningsskyldig 
endast om skadan visas ha sin grund i grov vårdslöshet på säljarens sida.
 
Garantier
 
Garantier på förbrukningsartiklar lämnas normalt inte dock åtgärdas fel som kan hänföras till fabrikationsfel.
 
Prislista
 
Varje ny prislista upphäver tidigare prislistor och lämnade offerter baserade på densamma. Vi reserverar oss för mellankommande prisändringar 
och valutaförändringar.
 
Reservation felskrivningar
På en hemsida är det lätt att felskrivningar sker eller att systemet kopplingar visar fel. Vi reserverar oss därför för fel i produktspecifikationer och allmänna felskrivningar på priser och produktspecifikationer på hemsidan.
Inga ekonomiska krav kan ställas av kund pga felskrivning.
Dock kan kund välja att skicka tillbaka omärktavaror på egen bekostnad inom 10 dagar.
000000